Saint Thomas Church

Sarah&Avik

Saint Thomas Church; India House, Manhattan, New York

Sarah and Avik marry at Saint Thomas Church, then celebrate at India House.